GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem plnění zásad zákonného, řádného a přehledného zpracování vašich osobních údajů při používání našich služeb, jsme přijali dokument s názvem Ochrana osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů určují, jakým způsobem pečujeme o vaše osobní údaje a vaše práva.

 1. Správce osobních údajů
  EWL Akciová společnost se sídlem v Varšavě 02-305, Al. Jerozolimskie 142B, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném u Okresního soudu pro hl. m.  Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000080338, REGON (): 017427248, NIP (DIČ): 1132330806.
 2. Inspektor ochrany osobních údajů
  S inspektorem ochrany osobních údajů se lze kontaktovat na následující emailové adrese: daneosobowe@ewl.com.pl 
 3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 4. Doba trvání zpracování osobních údajů
  Vaše údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení stanovených účelů zpracování, ne déle než do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo vznesení námitky proti jejich zpracování.
 5. Příjemce osobních údajů
  V průběhu zpracování vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jiným příjemcům nebo kategorii příjemců osobních údajů. Příjemci vašich osobních údajů mohou být zpracovatelské subjekty, které zpracovávají vaše osobní údaje jménem správce údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 6. Práva subjektu, kterého se údaje týkají
  V souvislosti se zpracováním vašich údajů správcem údajů vám přísluší:

  1. Právo na přístup k osobním údajům v souladu s čl. 15 GDPR - právo obdržet potvrzení, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k údajům, získání jejich kopií a získání následujících informací týkajících se: účelu zpracování, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců nebo kategorií příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo použitých kritériích ke stanovení této doby, existenci práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, možnosti podání stížnosti u dozorového úřadu, zdroje osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od subjektu údajů a profilování a automatizovaného zpracování rozhodování;
  2. Právo na opravu údajů v souladu s čl. 16 GDPR - pokud obdržíte informaci o tom, že vaše osobní údaje, které opravil správce, jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění bez zbytečného odkladu;
  3. Právo na výmaz údajů v souladu s čl. 17 GDPR, avšak pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, žádost o výmaz údajů bude mít stejný účinek jako odvolání souhlasu;
  4. Právo na omezení zpracování údajů v souladu s čl. 18 GDPR - můžete požádat o zastavení zpracování s výjimkou uchovávání údajů v situacích, kdy:
   • popíráte přesnost osobních údajů - na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl ověřit jejich přesnost;
   • zpochybňujete zákonnost zpracování osobních údajů správcem údajů;
   • správce již tyto údaje nepotřebuje, avšak vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu nároků;
   • vznesli jste námitku proti zpracování - dokud správce neověří, zda námitka je oprávněna či nikoliv;
  5. Právo vznést námitku proti zpracování údajů v souladu s čl. 21 GDPR;
  6. Právo na přenositelnost osobních údajů v souladu s čl. 20 GDPR - ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které jste správci poskytli, pokud je zpracování provedeno na základě vašeho souhlasu; máte rovněž právo požádat o předání těchto údajů jinému správci, kterého jste sami stanovili.
 7. Možnost odvolání souhlasu
  V případech, kdy zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu se zpracováním, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  V situacích, kdy byly vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu, odvolání souhlasu zabraňuje dalšímu využívání služeb nabízených touto webovou stránkou.
 8. Zpracování dat mimo území EU
  Správce prohlašuje, že nebude předávat svěřené osobní údaje mimo Evropskou unii, ledaže předem obdrží písemný souhlas subjektu, jehož se údaje týkají, a zajistí, aby byly splněny všechny povinnosti vyplývající z GDPR v oblasti předávání osobních údajů do třetích zemí.
 9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud bude zjištěno, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.
 10. Soubory cookies
  „Cookies” jsou malé textové soubory, které se stáhnou do vašeho počítače při návštěvě webové stránky. Umožňují, mimo jiné identifikaci vašeho prohlížeče při každé další návštěvě různých webových stránek. EWL Akciová společnost používá několik typů "cookies".
 • "Cookies" potřebné pro řádné fungování webových stránek. Některé soubory "cookies" jsou nezbytné pro zajištění optimálního využití webových stránek a funkcí, které nabízí. Například, pokud chcete vzájemně porovnat parametry dvou produktů, používáme "cookies" k zapamatování porovnávaného produktu. Následně můžete na webové stránce najít druhý produkt, který chcete porovnat.
 • "Cookies" ověřují návštěvu souborů a pamatují si vaši návštěvu našich webových stránek a podstránek, které vás obzvlášť zajímají, nebo odkazy, na které jste klikli. Umožňují personalizovat konkrétní obsah a přizpůsobit ho individuálním preferencím uživatelů.
 • Pokud nechcete, aby soubory "cookies" byly uloženy na vašem počítači, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítl některým nebo všem webovým stránkám jejich uložení, nebo aby pokaždé vás informoval, že stránky chtějí na vašem počítači soubor uložit.
 • Můžete kdykoliv smazat soubory "cookies", které již byly na vašem počítači uloženy. Vzhledem k rozmanitosti prohlížečů dostupných na trhu, které umožňují navštívit webové stránky, se správa souborů "cookies" může lišit. Proto, abychom blokovali přijetí souborů "cookies", doporučujeme se seznámit se správou ochrany soukromí a zabezpečení, které se nacházejí v menu vámi používaného webového prohlížeče. Najdete je v menu v záložce "Možnosti" nebo "Nastavení". V prohlížeči můžete také najít a použít funkci "Nápověda".
Spolupracujte s námi: