Postupů a právních aktů

W przypadku zatrudniania przez naszych klientów pracowników z zagranicy umożliwiamy skorzystanie z dwóch alternatywnych metod powierzenia pracy cudzoziemcom. Są to tzw. procedura uproszczona oraz tradycyjna standardowa procedura uzyskania zezwolenia na pracę dla pracownika.

„Procedura uproszczona”
Procedura uproszczona to obecnie jedno z najbardziej elastycznych narzędzi na polskim rynku zatrudnienia – umożliwiające uzupełnienie zespołu pracowników bez strat w jakości pracy, przy jednoczesnym elastycznym regulowaniu poziomu zatrudnienia. Doskonale sprawdzające się w przypadku rekrutacji pracowników do prac sezonowych i w branżach o wysokiej rotacji kadr (np. przemysł mięsny), a także branżach zagrożonych kolejnymi migracjami zarobkowymi rodzimych pracowników (gastronomia, budownictwo, transport).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą podejmować prace w Polsce bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca z ww. krajów ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub adres zameldowania.

Zarejestrowane oświadczenie, stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy. Można to uczynić w najbliższej dla pracownika polskiej placówce dyplomatycznej (lista placówek RP za granicą).

Wydana w ten sposób wiza uprawnia do wykonywania pracy na terenie RP u wskazanego w oświadczeniu pracodawcy.

Stosowanie procedury uproszczonej i powierzanie pracy w oparciu o oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 grudnia 2010 ((Dz U. nr 236, poz. 1559 oraz Dz U. nr 236, poz. 1560), zostało przedłużone z możliwością dalszego zatrudniania cudzoziemców przez firmy w oparciu o oświadczenia.

 

"Procedura standardowa”
Tak zwana procedura standardowa zatrudnienia obcokrajowca stanowi bardziej zaawansowany proces, niż procedura oparta o rejestrację oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. W wielu przypadkach (np. w przypadku zatrudnienia pracownika na dłuższy okres czasu, lub w przypadku rekrutacji pracowników z Azji) jest koniecznością. Procedura obejmuje rejestrację i wyrobienie pozwolenia na pracę dla pracownika na okres do 3 lat.

East West Link zajmuje się kompleksową obsługą przy każdym typie pozwolenia (A-E). Dzięki temu cała procedura ogranicza się dla klienta tylko do dostarczenia niezbędnych dokumentów (np. wpis do EDG/KRD) i stosownego upoważnienia.

 


Typy pozwoleń na pracę

 

Typ A
1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Typ B
2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

 

Typ C
3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;

 

Typ D
4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

 

Typ E
5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.

 

Z wnioskiem o zezwolenie na pracę cudzoziemca występuje podmiot powierzający wykonywanie do właściwego wojewody ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu do którego cudzoziemiec jest delegowany, albo głównego miejsca wykonywania pracy.

Podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia bądź jego przedłużenia na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca lub upływem ważności poprzedniego zezwolenia, co pozwoli na uzyskanie jego przedłużenia.

Do każdego z typów pozwoleń wymagane są inne dokumenty. Całość procedury wraz z opisem formalności do załatwienia można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz na stronach odpowiednich Urzędów Wojewódzkich. Ze względu na obszerność opisu tych procedur zainteresowanych ich poznaniem odsyłamy bezpośrednio na strony Urzędów. Nasza firma może znacznie ułatwić Państwu uzyskanie stosownych dokumentów poprzez podjęcie się realizacji wniosków w Państwa imieniu.

 


Więcej o regulacjach prawnych znaleźć mogą Państwo w dokumentach:
Ustawa o promocji zatrudnienia - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 , z późn. zm.),
Wydawanie zezwoleń na pracę - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84),
Wydawanie zezwoleń na pracę 2 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009r. Nr 16, poz. 85),
Wysokości wpłat przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r. Nr 195, poz. 1409),
Procedura uproszczona - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1116, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114),
Ustawa o cudzoziemcach - ustawa o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1175 z późn. zm.),
Ustawa o pobycie obcokrajowców na terytorium RP - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr.144 poz. 1043),
Umowa międzynarodowa - umowa międzynarodowa (Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Dz. U. Nr 90 poz. 864 - załącznik XII),
Kryteria wydawania zezwoleń - rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2009r. nr 106, poz. 3033).
• Ustawa o ochronie danych osobowych

Spolupracujte s námi: